Committees


Local Organizing Committee

  Yousuke Nakashima (chair, PRC Univ. Tsukuba), 

  Noriyasu Ohno (co-chair, Nagoya Univ.),

  Naomichi Ezumi (scientific secretary, PRC Univ. Tsukuba),

  Suguru Masuzaki (NIFS), 

  Mizuki Sakamoto (PRC Univ. Tsukuba),

  Takaaki Iijima (PRC Univ. Tsukuba) and

  Satoshi. Togo (PRC Univ. Tsukuba)


Program Committee

  Bernhard Unterberg (FZJ), 

  John Caughman (ORNL), 

  Russ Doerner (UCSD),

  Noriyasu Ohno (Nagoya Univ.), 

  Greg De Temmerman (ITER-IO)

  Cormac Corr (Australian National Univ.) and 

  Yousuke Nakashima (Univ. Tsukuba)©  Plasma Research Center, University of Tsukuba, 2017